Algemene voorwaarden

De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien deze goederen verdere bewerkingen hebben ondergaan door de koper.

Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies, schade of vernietigingsrisico’s.

Het volledige bedrag van de factuur dient netto betaald op de vervaldag. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een schadeloosstelling van 15% met een minimum van 60 euro. Alleszins beginnen de verwijlintresten van 1,5% per maand te lopen vanaf de vervaldag van de factuur, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

De eenzijdige afzegging van een bestelling door de koper, zijn weigering bestelde goederen af te nemen of de terugzending van geleverde goederen zonder ons akkoord, zal worden beschouwd als een verbreking van de overeenkomst te zijnen laste. In die omstandigheden zal een schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 30% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, onverminderd ons recht om de totale vergoeding te vorderen van de door ons geleden schade.

De leveringstermijnen zijn niet gewaarborgd.

Terugzendingen worden niet aangenomen zonder ons voorafgaand akkoord.

De verkochte zaken zijn natuurproducten die kunnen krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Wietse Van de Ponseele aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Afwijkingen tot 10 % in min of in meer ten aanzien van opgegeven hoeveelheden, maten, gewichten en getallen, evenals geringe afwijkingen in kleuren en gelijkaardige kenmerken gelden niet als non-conformiteit.

Eventuele kleur- en/of maatafwijkingen, eigen aan het productieproces, zijn voorbehouden.

De rechten tot reproductie voor modellen en ontwerpen door ons gerealiseerd blijven onze eigendom, en mogen zonder onze toestemming niet door derden gebruikt worden.

Speciale gereedschappen en mallen blijven steeds in onze werkhuizen en zijn niet over te dragen.

Onze leveringen geschieden af werkhuis. Het vervoer geschiedt onder verantwoordelijkheid van de koper, zelfs indien de goederen franco verzonden worden.
Alle klachten dienen ons overgemaakt te worden per aangetekend schrijven, en dit binnen de acht dagen na levering.

Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot het eventueel vervangen van de door ons geleverde goederen, met uitsluitsel van ieder andere schadevergoeding.

Alle gevolgen van bewerking of behandeling die niet door ons werd uitgevoerd kan niet ten onzen laste gelegd worden.

Alleen de Vredegerechten van de kantons te Antwerpen en/of de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen welke mochten oprijzen.